1 oktober 2015

Voor welke werknemers krijgt u straks LKV?

Het ziet ernaar uit dat per 1 januari 2018 het loonkostenvoordeel (LKV) ingevoerd wordt. Uw onderneming krijgt deze tegemoetkoming als u werknemers in dienst neemt die oud of arbeidsgehandicapt zijn of die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Weet u wie dit precies zijn?
» Lees verder
30 september 2015

Parttime dga moet ook gebruikelijk loon krijgen

Werkt u slechts parttime voor uw bv, maar zijn de taken die u uitvoert wel essentieel, bijvoorbeeld door uw ervaring en kundigheid? Dan moet uw bv u toch een volledig gebruikelijk loon uitbetalen, zelfs als u om wat voor reden dan ook slechts één dag in de week werkzaam bent voor uw bv. Dit heeft Gerechtshof Amsterdam onlangs bepaald.
» Lees verder

Nieuwe deadline deponeren jaarrekening

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat een nieuw jaarrekeningregime toevoegt aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: de micro-onderneming. Daarbij veranderen er een aantal bepalingen uit het huidige jaarrekeningenrecht, waaronder de uiterste termijn voor het deponeren van uw jaarrekening. De wetswijzigingen gaan in per 1 januari 2016. FA Rendement zet de aanpassingen voor u op een rij.
» Lees verder

Te hoge rekening-courantschuld is uitdeling

Komt u de afspraken uit een vaststellingsovereenkomst over een te hoge rekening-courantschuld niet na, dan kan de Belastingdienst de geldverstrekking aanmerken als een uitdeling van winst en bent u daarover dividendbelasting verschuldigd. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland.
» Lees verder

Pensioen in eigen beheer afschaffen

U kunt straks mogelijk geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent aangegeven in het overleg met de Vaste Kamercommissie voor Financiën dat hij de huidige regeling het liefst ziet verdwijnen.
» Lees verder
28 september 2015

Mkb profiteert van EIA en MIA/Vamil

Uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) blijkt dat er in 2014 voor ruim € 3,6 miljard is geïnvesteerd in duurzame bedrijfsmiddelen, waarvoor in totaal € 200 miljoen fiscaal voordeel behaald werd. Ruim 80% hiervan kwam ten goede aan het mkb.
» Lees verder

Nieuwe regels premiekorting scholingsbelemmerde

De regels rondom de premiekorting voor arbeidsbeperkte werknemers veranderen waarschijnlijk per 2016. Dat heeft ook gevolgen voor de zogenoemde ‘scholingsbelemmerden’. De premiekorting die uw onderneming voor hen ontvangt, wordt in veel gevallen een stuk lager.
» Lees verder

Online tool en app voor passende financiering

De overheidsondersteuning voor de financiering van ondernemingen is met name gericht op het mkb. Eén van de manieren waarop de overheid het mkb wil ondersteunen is de lancering van de Nationale Financieringswijzer en de bijbehorende app.
» Lees verder

Nieuw alternatief pensioen in eigen beheer

Uit de Prinsjesdagstukken kwam naar voren dat de hervorming van het pensioen in eigen beheer met minimaal één jaar zou worden uitgesteld. Inmiddels verkent staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën ook de mogelijkheid om een streep te halen door de fiscale tegemoetkomingen voor ondernemers die in eigen beheer een oudedagsvoorziening opbouwen.
» Lees verder
25 september 2015

Belasting kapitaalinkomen moet gelijker worden

De huidige fiscale behandeling van kapitaalinkomen is erg complex. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft daarom recent een aantal voorstellen gedaan om de belastingregels te vereenvoudigen en meer gelijk te trekken.
» Lees verder

Wat heeft SZW in 2016 voor u in petto?

In de begroting voor 2016 die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op Prinsjesdag presenteerde, passeren heel wat beleidsplannen de revue die voor uw onderneming relevant kunnen zijn.
» Lees verder

Standaard mkb-kredietinformatie in de maak

Onlangs is het project Financieringslink (FINK) gestart. Het doel van dit project is het wegnemen van de drempels die mkb-ondernemingen ervaren als zij een financieringsaanvraag indienen. Het is de bedoeling dat het project leidt tot een verbetering van Standard Business Reporting (SBR). Mkb-ondernemingen zullen de benodigde kredietinformatie straks op een gestandaardiseerde manier uit de financiële administratie kunnen afleiden en uitwisselen bij het indienen van een kredietaanvraag.
» Lees verder

Misgelopen vakantiedagen te claimen bij SZW

Als werknemers tussen 2006 en 2012 na een periode van ziekteverzuim werden ontslagen en daardoor vakantiedagen zijn misgelopen, kunnen zij die opeisen bij de Nederlandse Staat. Volgens de Hoge Raad is de vakantiewetgeving namelijk te laat aangepast aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn.
» Lees verder
24 september 2015

Belastingrente geldt ook bij vooruitbetaling

Kiest u ervoor om een aanslag vooruit te betalen, dan voorkomt u daarmee niet de belastingrente. Daarnaast mag de Belastingdienst wel een hogere belastingrente in rekening brengen bij de vennootschapsbelasting. Er is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant namelijk geen sprake van een ongelijke behandeling ten opzichte van de overige belastingen.
» Lees verder

Meer vrijheid om belastingvrij te schenken

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar wordt verruimd. De schenking moet dan wel benut worden voor de eigen woning. In de Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016 opgenomen.
» Lees verder

Hoeveel draagt u in 2016 af aan loonheffingen?

Uit de overheidsbegrotingen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, blijkt welke tarieven het kabinet in 2016 hanteert voor de loonheffingen. FA Rendement zet de belangrijkste tarieven voor u op een rij.
» Lees verder

Loonkostenvoordeel in plaats van premiekorting

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WLT) gepresenteerd. Hiermee worden alle premiekortingen die u nog krijgt voor bepaalde werknemers afgeschaft en vervangen door het loonkostenvoordeel.
» Lees verder
23 september 2015

Per 2016 één regeling voor WBSO en RDA

U kunt per 2016 geen apart verzoek meer indienen voor de Research & Development Aftrek (RDA). Het kabinet heeft besloten om de regeling samen te voegen met de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). De wetswijziging is opgenomen in het Belastingplan 2016.
» Lees verder

UWV gaat WGA-risico minstens drie jaar dragen

Als uw onderneming nu eigenrisicodrager is voor de WGA-vast, maar u per 2016 terug wilt naar de publieke verzekering van UWV, moet u daar drie jaar blijven. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bepaald.
» Lees verder

Minimaal drie jaar bij UWV na eigen WGA-risico

Als uw onderneming nu eigenrisicodrager is voor de WGA-vast, maar u per 2016 terug wilt naar de publieke verzekering van UWV, moet u daar drie jaar blijven. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bepaald.
» Lees verder

BTW oninbare factuur sneller terug?

Volgend jaar zal het kabinet onderzoeken of het belastingstelsel wellicht nog verder te vereenvoudigen is. Dit is op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het onderzoek zal onder andere gericht zijn op het proces dat u moet doorlopen voor het terugvragen van BTW als de klant de factuur niet betaalt.
» Lees verder

Emigratie helpt niet om belasting te ontwijken

De conserverende aanslag die u bij emigratie krijgt opgelegd over de winst die u behaalt door de fictieve vervreemding van uw aandelen en winstbewijzen, vervalt straks niet meer na verloop van tien jaar. Dit is één van de maatregelen die het kabinet heeft opgenomen in het Belastingplan 2016.
» Lees verder
22 september 2015

Hervorming box 3 kostbaar voor vermogenden

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een alternatieve vorm van belastingheffing in box 3 gepresenteerd. Uit de plannen blijkt dat u al bij een vermogen boven de € 75.000 meer gaat betalen. Kleine spaarders worden ontzien. Het fictieve rendement van 4% wordt definitief losgelaten.
» Lees verder

Nieuwe bijtellingstarieven gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2019 zijn er nog maar twee bijtellingstarieven voor de auto van de zaak: 4% en 22%. Het tarief van 4% zal alleen gaan gelden voor de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde van volledig elektrische auto’s.
» Lees verder

Aangifte IB per 2017 alleen nog maar digitaal

Moet u per 2017 als particulier een aangifte inkomstenbelasting indienen, dan kan dat alleen nog maar digitaal. Dit is het gevolg van het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.
» Lees verder
21 september 2015

Bijzondere beloningen werken per 2016 anders

Als het aan het kabinet ligt, zijn er per 2016 twee veranderingen waar u rekening mee moet houden bij het verwerken van bijzondere beloningen. De zogenoemde voordeelregel komt te vervallen en daarnaast wordt de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen verwerkt.
» Lees verder

Aanscherping gebruikelijkheidscriterium 2016

Op Prinsjesdag is bekend geworden dat er per 2016 een scherper gebruikelijkheidscriterium geldt. Dit strengere criterium moet ervoor zorgen dat werkgevers grote bonussen niet ten onrechte in de vrije ruimte stoppen. Dit is aantrekkelijk, omdat 80% eindheffing voordeliger is dan bruteren.
» Lees verder

Makkelijker massaal bezwaar maken

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat ze het fiscaal procesrecht wil vereenvoudigen. De aanleiding hiervoor zijn de massale bezwaren tegen onder meer de crisisheffing en de vermogensrendementsheffing.
» Lees verder

Prinsjesdag zet het mes in de bijtellingen

Al voor Prinsjesdag was duidelijk dat het kabinet flink wilde snoeien in de autobelastingen, maar de Miljoenennota brengt nu definitief uitsluitsel: per 1 januari 2019 zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën: 4% en 22%.
» Lees verder
18 september 2015

Toepassing deelnemingsvrijstelling ingeperkt

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2016 gepubliceerd. Dit bevat ook een aantal wetsvoorstellen, waaronder het voorstel voor de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. Dit voorstel gaat over alle geldverstrekkingen binnen deelnemingsverhoudingen waarbij er sprake is van een aftrek, terwijl er geen belastingheffing tegenover staat. Deze situatie en het effect van deze nieuwe regels komen het duidelijkste naar voren bij de constructie van de hybride lening.
» Lees verder